Make your own free website on Tripod.com
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ภาระงานในหน้าที่

สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของดิฉัน หทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร เว็บนี้เป็นเว็บประชาสัมพันธ์งานในด้านต่าง ๆ ที่ดิฉันได้ทำอยู่ เข้ามาพูดคุยแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ hataipatch@hotmail.com

อุดมการณ์-วิสัยทัศน์
อุดมการณ"ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ให้ความสำคัญต่อชุมชน"
ปรัชญา "ประสานสมมัคคี รู้วิธีพัฒนา สร้างศรัทธาคุณธรรม"
คำขวัญ "กระจายงาน ประสานคน มุ่งเน้นผลสำเร็จ"
วิสัยทัศน์ "ระดมสรรพกำลังจากทุก ๆ ฝ่ายมาพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารงานโดยใช้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนางานในทุก ๆ ด้านภายในปีการศึกษา 2548