Make your own free website on Tripod.com

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับวิชาเอก
ชั้นประถมศึกษาต้น
โรงเรียนเทพปัญญา
2508-2511

ประกาศนียบัตร

ชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
2512-2514
ประกาศนียบัตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2515-2517
ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาขั้นต้น
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
2517-2518
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
อนุปริญญา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
2519-2520
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิชาเอกสังคมศึกษา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
2522-2524
การศึกษาบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2533-2535
การศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกจิตวิทยา
และการแนะแนว
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
2546
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

กลับหน้าหลัก