Make your own free website on Tripod.com

งานในภาระหน้าที่ ณ.โรงเรียนวัดปากบ่อ

งานธุรการ
1. งานสารบรรณ
*งานทะเบียนและสถิติเกี่ยวกับนักเรียน ครูและภารโรง
* สารสนเทศที่ทันสมัย

2.งานบุคคล
* งานจัดการกรอบอัตรากำลัง
* การขอเลื่อนระดับและตำแหน่ง
* การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
* การโอน-ย้าย ลาออก
* การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
* การศึกษาต่อ และดูงาน
3. งานบรรลุแต่งตั้ง
* การเลื่อนขั้นเงินเดือน
* การขอเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ
* การเกษียณอายุราชการ
* การขอมีบัตรประจำตัว
4. งานการเงิน
* การเงินงบประมาณ
* การเงินนอกงบประมาณ
* การเงินรายได้แผ่นดิน
* การบัญชี
5. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
* จัดซื้อ-จัดจ้าง
* การตรวจรับพัสดุ
* การบัญชีและทะเบียน
* การบำรุงรักษาซ่อมแซม
* การควบคุมและจำหน่าย
6. งานสร้างสัมพันธ์
งานสร้างสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน กับหน่วยงานอื่นกลุ่มคณะกรรมการและชุมชน

งานวิชาการ
* ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
* จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายนอก
* หลักสูตรท้องถิ่น
* คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตสวนหลวง
* สัมมนาให้ความรู้หลักสูตรขั้นพื้นฐานกับบุคลากรในโรงเรียน

งานบุคลากร
* สร้างขวัญและกำลังใจ สวัสดีการครูและให้คำปรึกษา
* สวัสดิการนักเรียน นักการภารโรง


งานกิจกรรมนักเรียน
* แนะแนวและให้คำปรึกษา
* ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
* โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด


งานอาคารสถานที่
* บริการด้านอาหาร สถานที่กับหน่วยงานอื่น ๆ
* ปรับปรุงและพัฒนาโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
* พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น

งานสัมพันธ์ชุมชน
* วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีของราชวงศ์
* สัมพันธ์กับชุมชน ผู้ปกครอง สมาคม ฯ และกรรมการโรงเรียน

 

กลับหน้าหลัก