Make your own free website on Tripod.com
กลับหน้าหลัก

โรงเรียนของพวกเราชื่อ ร.ร. ประชานิเวศน์

โรงเรียนของพวกเรามีสถานที่ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ห้องศูนย์วิทยาการ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องinternet ห้องศิลปะ ห้องวิดีทัศน์ ห้องสหกรณ์ (P.N. MINIMART) ห้องจริยะ ห้องSound Lab เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ที่น่าสนใจในโรงเรียนของฉัน คือ สวนสวรรค์เเห่งการเรียนรู้
สวนหย่อม
ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นต้น


คณะผู้บริหารโรงเรียนของฉันคือ
1.ผ.อ.ประทุม เข็มวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.ผ.ช.เพียงจิต สีดาสมุทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(ประถม)
3.ผ.ช.มานพ ธาตุสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(มัธยม)
4.ผ.ช.ศิริพร ตันติยมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
5.ผ.ช.วฤทธิ์ เกิดสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

(ชาลี) สําหรับฉัน ฉันชอบห้องศูนย์วิทยาการเพราะเป็นที่ที่ทําผลงานชิ้นน
ี้

(ป่าน)สําหรับฉัน ฉันชอบห้องสมุดเพราะเป็นห้องอ่านหนังสือ ค้นคว้าที่ต้องการความสงบ

(มายด์)สําหรับฉัน ฉันชอบห้องศิลปะเพราะฉันชอบระบายสี